Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a Salonic International Kft. által kínált „Invee elektronikus nyugta készítő mobilalkalmazás” (a továbbiakban: applikáció) Felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza.


Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF feltételeit a Felhasználók regisztrációjukkal, ill. rendelés leadásával mindenkor elfogadják. Az ÁSZF hatályos akkor is, ha az applikáció más weboldalon keresztül érhető el. Továbbá érvényes az applikáció szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (desktop weboldal, mobil weboldal, mobilalkalmazás), amelyeken keresztül az applikáció elérhető.


Invee elektronikus nyugta készítő mobilalkalmazás – ÁSZF

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Salonic International Kft. (továbbiakban SALONIC)

Székhely és levelezési cím: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

E-mail cím: [email protected]

Cégjegyzékszám: 01 09 356924

Adószám: 27916379-2-41


Definíciók

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes és jogi személy, aki letölti az applikációt a Google Play Áruházból és Apple App Store-ból annak érdekében, hogy a Szolgáltatást igénybe tudja venni, valamint letöltést követően az applikációban regisztrált.

Szolgáltatás: A szolgáltatás, melynek keretén belül a Felhasználó az applikáció letöltésével, elektronikus nyugtákat tud készíteni cége nevében a vevői részére. Az applikáció segítségével a Felhasználó eleget tud tenni a NAV által megkövetelt nyugtaadási jogszabályi kötelezettségeinek. SALONIC minden elektronikus nyugtát PDF-ben is elkészít, melyet a Microsec Zrt. Által hitelesített minősített elektronikus aláírással lát el. A Szolgáltatás igénybevétele során minden, INVEE használatára vonatkozó szabály megfelelően alkalmazandó. A Szolgáltatásról bővebben a következő linken keresztül tájékozódhat: [https://invee.hu] .

Honlap: A SALONIC által működtetett weboldal és annak minden al- és mikro oldala: www.invee.hu

Applikáció: A Google Play Áruházban [ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.invee.hu ] és Apple App Storeban [ https://apps.apple.com/us/app/invee/id1590990505 ] elérhető Invee elektronikus nyugta készítő alkalmazás (applikáció).


Az applikáció használata

Az applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. Amennyiben nem fogadja el jelen ÁSZF feltételeit, akkor ne használja az applikációt. Az applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit. A Felhasználó elismeri továbbá, hogy az applikáció illetéktelen másolás és/vagy korlátlan használat ellen védett, s ilyen védelmet biztosító szoftvervédelmi kulcsokat tartalmazhat, és a Felhasználó az összes ilyen védelemmel együtt elfogadja az applikációt. Adatvédelmi okokból az applikáció használatakor a használat helye nem kerül sem lekérésre, sem felhasználásra.

A szolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma esetén Felhasználó a SALONIC-hoz fordulhat, a SALONIC által az applikációval kapcsolatosan működetett weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.

Az applikáció használatával kizárólag a Felhasználó és a SALONIC között jön létre jogviszony. Az applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amely költséget generálhat. A SALONIC nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért, illetve internet hiba miatti esetleges elektronikus nyugta készítés sikertelenségéért.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján működőképes, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, a jelen szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során kizárólag a Felhasználó által megadott és a Szolgáltató rendszereiben szereplő adatok egyezőségének automatikus vizsgálata történik meg.


Az applikáció szolgáltatás platformjai

Az applikáció jelenleg minimum 4.0.3 verziójú vagy annál magasabb Android operációs rendszeren, illetve iOS minimum 10.0 verziójú vagy annál magasabb iOS operációs rendszeren érhető el.

Androidra letölthető alkalmazás: [ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.invee.hu ]

iOS-re letölthető alkalmazs: [ https://apps.apple.com/us/app/invee/id1590990505 ]

Az applikáció hivatalos honlapja: https://invee.hu


Szolgáltatási díj

Az alkalmazás letöltése és használata díjmentes. Az alkalmazáson belül (inapp) sem találhatóak fizetéses elemek.


Felelősség korlátozása

A szerződés a Szolgáltató részére – az itt kifejezetten megállapítottakat kivéve – nem keletkeztet semmilyen további kötelezettséget.

A Szolgáltató a szerződés megszegésével, a szerződéssel kapcsolatos szerződésen kívüli kötelmekből származó felelősséget a vonatkozó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig korlátozza, illetve kizárja.

A Honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek, helyességére a Szolgáltató törekszik, de felelősséget azok tartalmáért nem vállal. (Pl. a honlap feltörésre kerül és jogszabályba ütköző és/vagy valótlan információk jelennek meg.)

A Google Play és Apple App Store az alkalmazás ablakon kívül a Google vagy Apple által feltett hirdetések tartalmáért a Szolgáltató nem vállalja a gazdasági és jogi felelősséget. Szolgáltató felelőssége csak az általa fejlesztett alkalmazás ablakterületére vonatkozik.

A Felhasználó az alkalmazás Honlapot [https://invee.hu] kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget kivéve.

Az applikáció és bármilyen termékfrissítése „jelenlegi állapotában” kerül a Felhasználóhoz, és a SALONIC semmilyen felelősséget nem vállal érte. A SALONIC felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ne használja a terméket más gyártók termékeivel együtt. A SALONIC nem vállal felelősséget azért, ha az applikáció a használat során a többi szoftverrel vagy hardvereszközzel nem megfelelően működik. A SALONIC nem vállal továbbá felelősséget abban az esetben sem, ha a szoftver kárt tesz a Felhasználó mobil eszközében.

Szolgáltató kizár minden felelősséget az applikáció használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató jogszabályba ütköző esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.


Szerzői jogok

Az applikáció és az alapjául szolgáló szoftvertermék a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések védelme alatt áll. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az applikáció letöltésével korlátozott és nem kizárólagos, nem átruházható felhasználási jogot szerez, tulajdonjogot nem. Az applikációhoz és a szoftvertermékhez fűződő minden jog – így különösen, de nem kizárólagosan a változtatás, aktualizálás, frissítés, terjesztés, többszörözés, dokumentálás, átdolgozás, továbbfelhasználás engedélyezése, publikálás joga és egyéb lehetséges jogok – a SALONIC tulajdona. Az applikáció szerkezete, felépítése és kódja a SALONIC szakmai és üzleti titkának, bizalmas információjának minősül. Az applikáció kizárólag az ÁSZF feltételei alapján használható vagy másolható.

A Felhasználó a SALONIC előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Honlapot illetve az applikációt reklámozás vagy egyéb promóciós vagy politikai célokból felhasználni.


Vis maior

A Szolgáltató nem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hackertámadás, jogosulatlan hozzáférések stb. Ezen esetekben a szerződési kötelezettség az akadály megszűnéséig szünetel, a szerződésben rögzített határidők nyugszanak.


Személyes adatok kezelése

A személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. A Felhasználó az applikáció használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó által megadott adatokat (név, telefonszám, e-mail cím és az alkalmazásba rögzített VEVŐk adatait) a SALONIC az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa. Adatait a szolgáltatás teljesítése céljából a SALONIC tárolja, azokat harmadik személy részére jogszabályi felhatalmazással bíró hatóság kivételével nem adja át.

Az applikációval kapcsolatosan a Felhasználóról nyilvántartott adatokról Felhasználó kérésére a SALONIC felvilágosítást ad. A nyilvántartott adatokat a SALONIC csak a szolgáltatás teljesítése során, illetve azután annyi ideig tárolja, amíg a tájékoztatással, a fizetéssel, továbbá a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó reklamáció, panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak. Adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást a SALONIC csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesít. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését. A tájékoztatás iránti kérelmet a SALONIC – az adatok biztonsága érdekében – csak személyesen a Felhasználó részére teljesíti. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmét írásban nyújthatja be, postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában. A tájékoztatást a SALONIC 30 napon belül, írásban küldi meg a Felhasználó által megadott címre.


Személyes adatok védelme

A SALONIC műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodik a szolgáltatás biztonságáról és a kezelt adatok védelméről, valamint törekszik az azokhoz történő illetéktelen hozzáférések és felhasználások megakadályozására. Az adatbiztonság keretében a személyes adatok kezelése vonatkozásában a SALONIC garantálja, hogy a kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Kérjük, hogy ügyeljen az applikáció útján elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok helyes megadására, így különösen vállalkozásának adatai (cégnév, adószám), vevők adatai (e-mail cím, név, telefonszám) valamint felhasználói adatok, jelszavának megadását illetően.

Az applikáció használatával láthatóvá válnak korábban létrehozott elektronikus nyugták, ezek a későbbiekben is megtekinthetők, azonban azok az eszköz megfelelő jelszavas illetve időzáras védelmének hiányában illetéktelen kezekbe kerülhetnek. A SALONIC nem vállal felelősséget a Felhasználó mobil eszközének biztonságáért, a mobil eszköz illetéktelen személyhez kerüléséből fakadó adatvesztésért és az ezekből eredő károkért.


Észrevételek kezelése

Az alkalmazás Google Play Store és Apple App Store oldalán található vélemények kezelése.

Az észrevételek, vélemények kezelésére a Szolgáltató egy megbízott személyt jelöl ki, akit moderátori jogokkal ruház fel. A kijelölt személy törölheti a jogszabályba ütköző és/vagy valótlan megjegyzéseket illetve időlegesen leállíthatja a vélemények funkció működését. A kijelölt személy idő és prioritás függvényében megválaszolja a vélemény oldalon felmerült kérdéseket.

A Szolgáltató felé az alábbi módokon lehet észrevételt benyújtani:

Az [email protected] e-mail címre, ahol az üzenet tárgyaként a „invee” megnevezés” kerüljön feltüntetésre.

Az észrevétel leírásának minden esetben tartalmaznia kell az észrevételt tevő elérhetőségét, az észrevétel részletes leírását, hiba esetén lehetőség szerint a hiba lokalizálását megkönnyítő egyéb információkat pl.: képernyőképek, definiált azonosítók. A bejelentést a SALONIC kivizsgálja és az eredményéről a jogosultat tájékoztatja.

Amennyiben a SALONIC és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a SALONIC való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése; Bírósági eljárás kezdeményezése.


Jogosulatlan használat

A felhasználónak be kell tartania minden hazai előírást és szabályozást, amely az applikációra vonatkozik. A SALONIC jogosulatlan használatnak tekinti mindazt, ami az ÁSZF-et sérti.


Frissítések

A frissített applikáció felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. Az eredményül kapott frissített terméket csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használhatja.


Több adathordozón történő használat

A Felhasználó a több adathordozón való applikáció-használat nem kizárólagos és nem átruházható jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja az applikációt egyik készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül.


Korlátozások

A Felhasználó az applikációt vagy annak bármely részét nem adhatja kölcsön, nem ruházhatja át, nem adhatja bérbe, sem más módon nem terjesztheti.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció által a dokumentációban nem ismertetett módon nem biztosított, az applikáció módosítását, átalakítását vagy lefordítását, beleértve az applikációban tartalmazott szoftver, alkalmazások és adatbázisok megváltoztatását.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikációban megjelenő bármilyen szerzői jog, védjegy vagy szabadalom közlésének eltávolítását, megváltoztatását vagy ismeretlen eredetűvé tételét.

A Felhasználó nem végezheti el, illetve más személyek számára nem teheti lehetővé az applikáció vagy a dokumentáció bármely jogellenes módon, bármely jogellenes célra történő felhasználását, amely jelen ÁSZF-fel összeegyeztethetetlen.

A Felhasználó elfogadja, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.


A szerződés időtartama, megszűnése

A szerződés az applikáció első használatakor lép hatályba, és határozatlan időtartamra jön létre.

A szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

- Szolgáltató és/vagy Felhasználó által történő rendes felmondásakor

- Szolgáltató és/vagy Felhasználó elállásakor

- a szolgáltatás céljának megszűnésekor

- felek közös megegyezésével

- Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésekor, illetve ha Szolgáltató tevékenységét megszünteti, vagy tartósan szünetelteti

- Felhasználó elhalálozásával


Egyéb rendelkezések

A SALONIC jogosult jelen Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes rövid tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani.

A SALONIC jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a Honlapon [https://invee.hu].

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze.

A Felek között létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó.


Záró rendelkezések

A SALONIC fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. SALONIC nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást. Jelen ÁSZF alkotja Ügyfél és Szolgáltató teljes megállapodását a Szolgáltatás használatával kapcsolatosan.